1- مهندس مهدی بدیعی – مدیر عامل – راهبر ارشد پروژه‌های CRM

2- دکتر پیام ناوی – رئیس هیات علمی – راهبر ارشد پروژه‌های CX

3- محمد صرافی – نایب رئیس هیات مدیره – مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

4- مهندس زهرا حاتم طهرانی مقدم – مدیر آموزش

5- مهندس هومن کوه‌فلاح – سرپرست ارشد تیم توسعه

6- دکتر محمد بدیعی – سرپرست پروژه‌های Social CRM

7- غزاله خسروی – سرپرست پروژه‌های مراکز ارتباط

8- مهندس مریم صدوق – سرپرست پروژه‌های تحلیل آماری

9- مهندس مهسا زالزاده – سرپرست پروژه‌های طراحی سیستم و روش

10- مهندس محبوبه حسینی – سرپرست پروژه‌های طراحی استراتژی

14- مهندس محمد لطفی – مدیر اجرایی پروژه‌های CRM