1- مهندس مهدی بدیعی – مدیر عامل – راهبر ارشد پروژه‌های CRM

2- دکتر پیام ناوی – رئیس هیات علمی – راهبر ارشد پروژه‌های CX

3- مهندس سیدمحمدجعفر علائی – رئیس هیات مدیره – مدیر نوآوری و توسعه کسب و کار

4- محمد صرافی – نایب رئیس هیات مدیره – مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

5- مهندس قاسم نمازی – عضو هیات مدیره – مدیر فنی

6- مهندس زهرا حاتم طهرانی مقدم – مدیر آموزش

7- مهندس هومن کوه‌فلاح – سرپرست ارشد تیم توسعه

8- دکتر محمد بدیعی – سرپرست پروژه‌های Social CRM

9- غزاله خسروی – سرپرست پروژه‌های مراکز ارتباط

10- مهندس مریم صدوق – سرپرست پروژه‌های تحلیل آماری

11- مهندس مهسا زالزاده – سرپرست پروژه‌های طراحی سیستم و روش

12- مهندس محبوبه حسینی – سرپرست پروژه‌های طراحی استراتژی

13- مهندس نرگس نصیری – مدیر اجرایی پروژه‌های استان خوزستان

14- مهندس محمد لطفی – مدیر اجرایی پروژه‌های استان گلستان

16- مهندس سمیه توکلی – مدیر اجرایی پروژه‌های استان اصفهان